Rušenie stredných odborných škôl Na pántoch a Rybničná - aké má BSK ďalšie zámery?

Od: Michal Vlček
March 30, 2023
Rušenie stredných odborných škôl Na pántoch a Rybničná - aké má BSK ďalšie zámery?

Na rokovaní Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v piatok 31. marca 2023 sú v rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja dva dokumenty dotýkajúce sa aj Mestskej časti Bratislava - Vajnory. A je to konkrétne návrh na zrušenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Na pántoch a návrh na zrušenie Strednej odbornej školy elektrotechnickej Rybničná. Návrh BSK ako zriaďovateľa je zlúčiť Strednú odbornú školu elektrotechnickú Rybničná so Strednou odbornou školou IT Hlinická a tiež Strednú odbornú školu Na pántoch 9 s SOŠ Farského a Hotelovou akadémiu Mikovíniho.

V dôvodovej správe sa píše, že cieľom je vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárskej siete škôl a zároveň zabezpečenie kvalitnejšieho, modernejšieho a lepšie vybaveného odborného školstva pri udržaní kvality výchovno - vzdelávacieho procesu. Sme si tiež vedomí aj faktu, že celý proces sa začal ešte v minulosti v roku 2016 za bývalého župana, kedy zastupiteľstvo BSK schválilo uznesenie, z ktorého vyplýva, že je nevyhnutné pristúpiť k transformácii a reforme potravinárstva a gastro s tým, že školy, ktoré sú slabšie z pohľadu výsledkov a neperspektívne z hľadiska infraštruktúry alebo vybavenia a nedostatočne atraktívne pre zamestnávateľov a ich zväzy sa zrušia a pokračovateľmi budú školy, ktoré spĺňajú všetky uvedené atribúty. Toto uznesenie schválilo 9. septembra 2016 veľkou väčšinou 37 zo 44 poslancov. Proti vtedy nehlasoval nikto z členov vtedajšieho zastupiteľstva.

Na jednej strane rozumiem odborným argumentom týkajúcim sa stredného školstva od odborníkov Bratislavského samosprávneho kraja, na druhej strane ma však trápi, aký to bude mať dosah na našu mestskú časť, konkrétne na lokalitu Rybničná, v ktorej žije množstvo občanov, a ktorá má veľký potenciál ďalšieho rozvoja nielen v rámci Vajnor, ale aj celého hlavného mesta.

Spoločne so starostom Mestskej časti Bratislava - Rača Michalom Drotovánom sme na problém upozorňovali už dlhodobo. Aj tento rok 13. februára sme sa spoločne stretli so županom a poslancami Bratislavského samosprávneho kraja. Na tomto stretnutí som predniesol vážnu obavu o ďalší rozvoj tejto lokality, kde nám tiež vysvetlili, že tento zámer vyplýva z dokumentu schváleného ešte v roku 2016.

Spolu so starostom Rače sme sa tiež informovali, či existuje ucelená predstava župy, čo sa bude diať ďalej s ďalšími dvoma areálmi, kde sú športoviská, plaváreň, dve školy, internát či centrum voľného času. Dostali sme informáciu, že oba areály si plánuje BSK ponechať vo vlastníctve a aj naďalej trvať na tom, aby tam bolo vzdelávanie. A tu nám chýba plán B. Varovným príkladom a vztýčeným prstom nech nám je bývalé železničné učilište, ktoré bolo pred desiatimi rokmi zrušené a zhodou okolností je pár sto metrov od súčasného učilišťa Na pántoch. Z ukážkovej školy sa stala ruina, ktorá je akurát tak miestom stretávanie rôznych asociálnych a kriminálnych živlov.

Na stretnutí s riaditeľkou Strednej odbornej školy Na pántoch Máriou Katreniakovou som bol minulý rok. Na vlastné oči som si pozrel celý areál a bol som veľmi milo prekvapený, akými ukážkovými priestormi na výučbu je vybavené. O využití areálu tejto strednej odbornej školy sme komunikovali aj s našimi futbalistami, keďže dnes je tam aj schátrané futbalové ihrisko a mali sme zámer tiež v spolupráci so župou vybudovať tam futbalové zázemie. Bolo by to vzájomne výhodné aj pre futbalistov aj pre školu, ale návrhom na zrušenie SOŠ to celé padá.

Ešte raz - rozumiem argumentom odborníkov, zároveň si však treba priznať, že celý problém je komplexnejší. Verím, že na zajtrajšom hlasovaní poslanci zhodnotia všetky pre aj proti a v prípade zrušenia škôl bude existovať konkrétny a hlavne realizovateľný zámer, čo s nimi ďalej. Odpovede sme sa žiaľ doteraz nedočkali.

Mám odôvodnenú obavu z takzvaného efektu motýlich krídel. Je to jav, kedy aj malé zmeny na jednom mieste môžu v konečnom dôsledku spôsobiť veľké problémy aj na miestach, s ktorými zdanlivo nesúvisia. Skrátka zamávanie motýlieho krídla na jednej strane Zeme spôsobí tornádo na strane druhej. Lokalita Rybničná aj jej okolie je miestom, ktoré si zvyšuje kvalitu bývania, má svoj veľký potenciál ďalšieho rozvoja. Zo zanedbanej oblasti sa nám ju za uplynulé roky podarilo dostať na vyššiu úroveň a postupne zveľaďovať. Ak by sa nepodarilo zrealizovať plány a zachovať areály oboch stredných odborných škôl funkčné na iné realizovateľné účely, môžu sa ľahko premeniť na ruiny ako sa to stalo so spomenutým železničným učilišťom. Neporiadok, asociálne a kriminálne živly sa ľahko šíria a môžu negatívne ovplyvniť aj širšie okolie. A toto je presne ten problém, na ktorý treba myslieť a vidieť širšie súvislosti, nielen čísla v excelovej tabuľke. 

Upätie Malých Karpát, vinohoradov, Vajnorských rybníkov, mimoriadne dobrá cestná infraštruktúra s napojením na nadnárodnú diaľničnú sieť, má všetky predpoklady aby bola lokality Rybničná v budúcnosti modernou a peknou oblasťou. Efekty motýlich krídel, alebo rozbitých okien a ich sekundárne dosahy to však môžu zastaviť a zvrátiť. 

Aj o tom budú hlasovať poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na zasadnutí 31. marca 2023. A ak tieto materiály schvália, rád by som vedel, čo ďalej. Aké budú ďalšie kroky, aby areály nespustli, ale naopak našli zmysluplné využitie a prispeli k rozvoju oboch mestských častí, ktorých sa týkajú a to sú Vajnory a Rača.

 

Michal Vlček, autor je starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Ilustračná foto: RTVS