Druhé pokračovanie Univerzity tretieho veku vo Vajnoroch má za sebou prvý ročník

Od: Janka Sebera Chladecká
May 22, 2023
Druhé pokračovanie Univerzity tretieho veku vo Vajnoroch má za sebou prvý ročník

11. mája 2023 Vajnorskí seniori mali poslednú výučbu a ukončenie prvého ročníka. Kolokviálnou skúškou ukončili akademický rok 2022/2023.

V priebehu prvého ročníka štúdia absolvovali prednášky na mnoho zaujímavých a zmysluplných tém, ako napr.: Cestovný ruch v SR a v EÚ, postavenie CR v národnom hospodárstve. Letecká doprava. Elektrospotrebiče a úspory v domácnosti. Kúpeľníctvo a wellness. Lieky a lieková politika v SR. Vinárstvo v SR. Vidiecky cestovný ruch. Gastroturizmus. Ochrana spotrebiteľa – seniora. Ekonomická univerzita v Bratislave jej história i súčasnosť a iné.

Pred samotným ukončením ročníka v učebni bolo cítiť trochu nervozitu a trému. Úplne prirodzený ľudský pocit, typický pre vyšší vek a súvisiaci s obrovskou zodpovednosťou. Jednoducho patriaci ku štúdiu a študentom bez rozdielu veku. Možno vo vyššom veku je takýto pocit intenzívnejší.

Vajnorskí seniori sa vzorne pripravili a bravúrne zvládli všetky odpovede na otázky k daným témam. Na záver PaedDr. Janka Sebera Chládecká PhD., MBA s potešením konštatovala, že všetci študenti Univerzity tretieho veku vo Vajnoroch úspešne ukončili prvý ročník, nielen svojimi odpoveďami, ale aj zápisom do ich študentských indexov. Postupujú do druhého ročníka, ale pred tým si ešte užijú študentské prázdniny.

V druhej neformálnej časti Kolokvia sa k prítomným pridali prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. rektor ekonomickej univerzity v Bratislave a dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., vo svojom záverečnom príhovore okrem iného povedal: „Ešte raz úprimne blahoželám, k ukončeniu prvého ročníka. Kedysi niekto veľmi múdry povedal: „Starnutie nie je nič iné než  zlozvyk, na ktorý naozaj aktívny človek nemá čas.“ A ja iba k tejto múdrej myšlienke dodám, že naši študenti Univerzity tretieho veku, naši seniori, takýto zlozvyk nemajú.  Tešíme sa z dlhoročnej a profesionálnej spolupráce s Vajnorami. Okrem pocitu zodpovednosti, ktorí máme vždy keď sem ideme prednášať, vo Vajnoroch máme aj pocit, že ideme medzi priateľov. Veríme, že takto úspešný bude aj druhý ročník a stretneme sa na promóciách na našej „alma mater“. Ďakujeme a bolo nám cťou.“

Poďakovanie patrí aj vedúcej študijnej skupiny a zároveň aj vicestarostke Vajnor Ing. Soni Molnárovej, ktorá  je nielen líderkou skupiny, ale aj pevným mostom komunikácie a priateľstva medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Vajnorami v prospech seniorov.