Nepriaznivé ekonomické prognózy vlády prinútili už aj Bratislavu zvýšiť daň z nehnuteľnosti

Od: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
November 14, 2023
Nepriaznivé ekonomické prognózy vlády prinútili už aj Bratislavu zvýšiť daň z nehnuteľnosti

Bratislava sa zaradí k mestám a obciam, ktoré v reakcii na drastické znižovanie príjmov ohlasujú zvyšovanie dane z nehnuteľností a iných miestnych poplatkov. Napriek tomu, že mesto robilo všetko preto, aby sa s vážnymi výpadkami v rozpočte vysporiadalo šetrením na vlastnej prevádzke, či obmedzovaním rôznych investičných projektov a opráv, primátor Matúš Vallo spolu so starostkami a starostami bratislavských mestských častí dnes spoločne oznámili rozhodnutie zvýšiť daň z nehnuteľnosti v priemere o 35 % a poplatok za odpad o 30 %. Je to nevyhnutný krok, aby si Bratislava dokázala zachovať základné štandardy údržby a služieb, ktoré najviac vplývajú na kvalitu života obyvateľov v meste. Napriek veľmi zložitej situácii a potrebe sanovať obrovské výpadky v rozpočte sa však podarilo nájsť riešenie, vďaka ktorému sa zvyšovanie dane v zásade nedotkne seniorov, ani niektorých ďalších skupín obyvateľov. 

„Návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností je spoločným návrhom mesta a mestských častí. Nie je to návrh populárny a nikomu z nás určite neprinesie politické body. Naopak, takýto návrh patrí medzi najťažšie, ktoré môžu volení zástupcovia samosprávy svojim obyvateľom oznámiť. Museli sme však k nemu pristúpiť, lebo inú cestu na zachovanie služieb a kvality života v našom meste už dnes nemáme. Preto považujeme za veľmi dôležité, aby verejnosť porozumela všetkým dôvodom, ktoré nás k takémuto kroku viedli,“ uviedol primátor Bratislavy, M. Vallo.

Podobne ako ostatné samosprávy, aj Bratislava sa už viac ako rok snaží vysporiadať s vážnymi výpadkami v rozpočte spôsobenými parlamentnou legislatívnou smršťou v predchádzajúcom období, ktorá v kombinácii s infláciou a nárastom cien energií obrala mesto o desiatky miliónov eur. V zásade sú možné iba tri spôsoby, ktorými je možné vysporiadať sa s takýmito negatívnymi dopadmi - šetrením na vlastnej prevádzke, obmedzením projektov a služieb, alebo navýšením iných svojich príjmov zvýšením rôznych poplatkov a daní. 

Na šetrenie kládlo vedenie hlavného mesta veľký dôraz. Magistrát zrušil desiatky pracovných pozícií, o 15 % znížil spotrebu energií vo svojich budovách a prevádzkach, zastavil obnovu vozového parku magistrátu a znížil tiež plánované výdavky na rekonštrukciu mestských budov, čím spolu ušetril 2,5 mil. € v roku 2023 a na zrušených pracovných pozíciách ušetrí ďalších 2,2 mil. € v roku 2024. Napriek úsporným opatreniam však nebolo možné vyhnúť sa ani kráteniu financovania niektorých služieb a projektov. Len na opravy ciest a chodníkov, obnovu športovísk, opravy a údržby mestských bytov aj verejných priestorov mesto zoškrtalo takmer 20 mil. €. Ani tieto úspory však nepokryli celý výpadok príjmov. Popri šetrení preto hlavné mesto muselo pristúpiť aj k zvýšeniu viacerých poplatkov, ktoré sa nemenili dlhé roky, v niektorých prípadoch dokonca aj viac ako 10 rokov. 

 

„Pre žiadnu samosprávu nie je príjemné zvyšovať poplatky. Predchádzajúce politické rozhodnutia, ktoré vybrali z rozpočtov samospráv obrovské zdroje, však obciam a mestám inú možnosť nedávajú. Chceme tiež, aby sa mesto stavalo zodpovedne k svojmu financovaniu a s ohľadom na budúcnosť nenavyšovalo zásadne svoj dlh. Od začiatku sme preto komunikovali, že v závislosti od prognóz výberu daní a vývoja inflácie nás môžu čakať aj ďalšie neľahké rozhodnutia o cenách za odvoz odpadov či dani z nehnuteľnosti,“ uviedol primátor hlavného mesta, M. Vallo.

Dôvody zvýšenia dane z nehnuteľnosti, ku ktorému postupne pristupujú mnohé samosprávy na Slovensku, pozostávajú z kumulácie troch faktorov – 1) chaotického obmedzovania príjmov samospráv predchádzajúcimi vládami, 2) vysokou infláciou, ktorá zaťažuje výdavky samospráv a predražuje takmer všetky služby, vrátane prebiehajúcich rekonštrukcií a investičných projektov a 3) ekonomickými prognózami, ktoré oproti schváleným rozpočtom samospráv na roky 2023-2025 predpokladajú nižšie výnosy z ich hlavného príjmu, ktorým je podielová daň z príjmov fyzických osôb. Ten by mal byť v prípade Bratislavy v roku 2024 nižší o 11 - 16 mil. € oproti daňovej prognóze ministerstva financií z februára 2023, na základe ktorej bol zostavený rozpočet mesta. Ani tento výpadok však nie je konečný, keďže nezohľadňuje náklady, ktoré bude potrebné nájsť na ďalšie opatrenia avizované už novou vládou. Navyše, Bratislave na rozdiel od iných samospráv nebola predchádzajúcimi vládami uznaná ani kompenzácia vo výške 30 mil. € za výpadok príjmov dopravného podniku počas pandémie a tento výpadok muselo mesto sanovať zo svojho rozpočtu.

Negatívna prognóza ekonomického vývoja dostáva samosprávy do zložitej situácie, pretože ohrozuje kvalitu a rozsah poskytovaných služieb, vrátane starostlivosti o seniorov, vzdelávanie a dopravu, čo sú spravidla najväčšie výdavky mestských samospráv. Napríklad v Partizánskom a Banskej Bystrici už zvýšili daň z nehnuteľnosti v prípade bytov o 100 %, v Prešove o 50 %, rovnako tak v Dolnom Kubíne alebo v Spišskej Novej Vsi. Navrhovaná úprava dane z nehnuteľnosti v Bratislave znamená navýšenie sadzby dane pre domy a byty v priemere o 35 %, čo približne zodpovedá kumulovanému nárastu inflácie od roku 2020. 

„35-percentná inflácia za posledné roky znamená, že to, čo v roku 2019 bolo 1000 €, je dnes len niečo okolo 700 €. Takže reálne máme o tretinu menej peňazí a za ne máme zabezpečovať rovnaké služby ako pred štyrmi rokmi. Vlastne nie rovnaké, ale kvalitnejšie a rýchlejšie, pretože časom sa zvyšujú aj požiadavky, ktoré sa kladú na samosprávy,“ doplnil Martin Chren, starosta mestskej časti Ružinov, predseda regionálneho združenia bratislavských mestských častí.

Aktuálna sadzba dane z nehnuteľnosti pre byty a rodinné domy, ktorá sa v závislosti od lokality pohybuje od 0,90 - 1 €/m2 by sa v zmysle predkladaného návrhu mala po novom zvýšiť na 1,20 - 1,35 € za štvorcový meter. Pre lepšiu predstavu - majiteľ bytu napr. v Dúbravke s rozlohou 50m2 bude po úprave platiť daň za tento byt 60 € ročne (pôvodne platil 45 €). Sadzba tejto dane sa v hlavnom meste zvyšovala naposledy v roku 2020. Mestu Bratislava prinesie zvýšená sadzba dane cca 19 mil. € ročne a mestským častiam spolu tiež 19 mil. €, čo síce stále nepokryje celý výpadok príjmov, ale umožní zachovať štandard poskytovaných služieb v meste. V prípade mesta Bratislava takmer polovica peňazí z vyššej dane musí ísť na pokrytie zvýšených personálnych aj prevádzkových nákladov dopravného podniku. Tieto príjmy budú použité aj na vykrytie zvýšeného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zvýšených platov v sociálnych zariadeniach, ako aj v školských zariadeniach, a tiež zvýšeného príspevku na prevádzku materských škôl.

Napriek zložitej situácii a potrebe sanovať obrovský výpadok v rozpočte sa však zvyšovanie dane nedotkne jednej z najzraniteľnejších skupín, ktorou sú seniori. Už dnes majú ľudia nad 65 rokov a držitelia preukazu ŤZP úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške až 60 %. Táto úľava sa aktuálne zvyšuje na 70 %, čo znamená, že napríklad senior, ktorý dnes platí za byt s rozlohou 100m2 v Starom Meste, teda v najdrahšom daňovom pásme, 40 €, po novom zaplatí 40,50 €. Zároveň sa zavádza 50 % úľava na stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport. Mesto tiež reflektovalo požiadavku mestských častí na zmiernenie dopadov navýšenia dane z nehnuteľnosti pre majiteľov rodinných domov so záhradou, ktorých je v Bratislave približne 20-tisíc. V takýchto prípadoch príde k zvýšeniu celkovej daňovej povinnosti v priemere o približne 26 %.

Spolu s daňou z nehnuteľnosti prichádza aj k zvýšeniu poplatku za odvoz komunálneho odpadu, ktorý nebol menený 9 rokov. Tento sa rovnako navýši o úroveň kumulovanej inflácie za posledné 3 roky, teda o 30%. V konkrétnych číslach bude úprava týchto poplatkov znamenať, že suma za odvoz 120 litrovej nádoby na odpad v dvojtýždňovom intervale sa zvýši zo súčasných 86 € na 112 €/rok. Aj tu  sa však podarilo nájsť model úľavy, a síce, že v prípade záujmu bude možné prejsť na štvortýždňový interval odvozu odpadu a týmto spôsobom optimalizovať výdavky domácnosti na odvoz a likvidáciu odpadu. Suma za odvoz 120 litrovej nádoby na odpad v intervale raz za 28 dní bude 56 €/rok. 

O návrhu na zvýšenie dane z nehnuteľnosti ako aj poplatku za odvoz odpadu by mestskí poslanci mali rozhodovať na decembrovom zastupiteľstve. V prípade schválenia by navrhovaná zmena bola účinná od začiatku budúceho roku.

Foto: FB Matúša Valla