Počiatky a pôsobnosť nášho dychového orchestra 9.časť

Počiatky a pôsobnosť nášho dychového orchestra 9.časť

Opakovaný pražský úspech vajnorskej dychovky sa prejavil aj tým, že čoraz častejšie mali možnosť nielen súťažne i nesúťažne účinkovať, ale aj nahrávať pre rozhlas a televíziu. Tak to bolo aj tentoraz, keď....

.....V marci (1959, pozn. red.) pozýva pražská televízia dychovú hudbu Vajnorák na priamy prenos zo záberu snemovania členov JRD (Jednotných roľníckych družstiev, pozn, red.) z celej republiky, ktoré prebiehalo vo veľkej sále PKO (Park kultúry a oddychu, pozn. red.) Júlia Fučíka.

V apríli na krajskom festivalovom podujatí v rámci ĽUT (Ľudová umelecká tvorivosť, pozn. red.) v Bratislave získava ďalšie prvé miesto a tým si zabezpečuje postup do ústredného kola ĽUT. Teraz už len sporadicky:

- v júni vystupuje Vajnorák na starodávnom Devíne pri príležitosti slávnostného predstavenia opery "Libuša" s hercami ND z Prahy

- v júli sa zúčastňuje dychovka na kvalifikačných skúškach v Bratislave s výsledkom ako najlepšia dychovka

- v septembri vystupuje na kultúrnej brigáde v Šali pri nábore mládeže v rámci výstavby Dusla

- v októbri vystupuje so skupinou CHZJD (Chemické závody Juraja Dimitrova, pozn. red.) v Lozorne, Hlohovci vždy s tým istým programom.

Dychová hudba vo Vajnoroch už začiatkom roka 1960 začala s poctivým nácvikom na tohtoročnú ich žatvu, lebo sa blížili súťaže STM (Súťaž tvorivosti mládeže, pozn. red.), kde hneď v prvom okresnom kole mali obhajovať prvenstvo. To sa im na súťaži v Rači aj podarilo, ale vystúpila aj v súťaži menších foriem dychových hudieb prvý raz "osmička" pod vedením Titusa Pilného, ktorá tiež získala prvé miesto.

V máji natáča Vajnorák program do bratislavského rozhlasu, v júni sa zúčastňuje na manifestačnom sprievode účastníkov krajskej spartakiády v Bratislave. Účinkuje aj pri priebehu volieb do NZ (Národné zhromaždenie, pozn. red.), a SNR, ako aj volieb poslancov do NV, ktoré podujatia prenášala priamym prenosom aj čsl. televízia.

Bohatý program hudby nasleduje aj v júli na staroslávnom Devíne, kde zahajuje operu "Svätopluk", ktorú úspešne predviedli herci ND z Bratislavy. V auguste je vysielaný priebeh dožinkových osláv z Vajnor cez televíziu a naostatok v októbri natáča Vajnorák ďalší program pre rozhlas zo skladieb Karola Pádivého, Emila Doležela, Janka Matušku a Jána Dubovského.

V marci roku 1961 sa konajú súťaže dychových hudieb v rámci mestského kola STM v Bratislave. Prvý raz sa na takejto súťaži člení dychová hudba Vajnorák na dve skupiny. Jedna ako mládežnická-prezentovaná mladými hudobníkmi a hneď aj získava prvé miesto vo svojej kategórii. Na to v apríli vystupuje celá dychová hudba Vajnorák na krajskom kole STM, ktoré sa konalo v máji v Prahe. Ešte pred touto súťažou vystúpila dychovka aj na slávnostnom rokovaní ÚV KSČ, ktoré sa konalo pri príležitosti 40. výročia založenia KSČ.

Po skončení samotnej súťaže vyhlasuje porota ako víťaza V. kategórie (amatérov) Dychovú hudbu Vajnorák. Teda ozajstný úspech, prezentujúci výkon dychovky zo Slovenska.

Koncom roka sa dopĺňa stav vajnorskej dychovky o týchto mladých "učňov"-

- Brúder Marian r. 1947, Fašung Ján r. 1942, Uhlár Stano r. 1949, Zeman Jozef r. 1949, Zeman Milan r. 1945.

V novembri 1962 sa uskutočnil výmenný zájazd medzi krajskou organizáciou ČSM (Československý sväz mládeže) Západoslovenského kraja a krajskou organizáciou FDJ (Freie Deutsche Jugend-mládežnícka organizácia) Drážďany z Nemeckej demokratickej republiky. Zájazd bol výstižne pomenovaný ako "Vlak družby" a zúčastnilo sa ho okolo 600 delegátov z nášho kraja, medzi nimi aj 8 členná úderka dychovej hudby z Vajnor v tomto zložení: Fero Fekete, Vavro Belovič, Miroslav Zeman, Zorislav Tichý, Vojtech Fekete, Miroslav Noskovič, Alojz Gajdúšek a Dušan Tanáč.

Vajnorská dychovka aj v roku 1963 pokračuje vo svojej činnosti podľa plánovaných úloh. Vyhráva na všetkých spoločensko-politických podujatiach či už masových organizácií, ako aj pri Prvomájových osláv v Bratislave.

Popri všetkých týchto povinnostiach zúčastňuje sa ako víťaz okresnej súťaži dychových hudieb v júli na krajskom festivale dychových hudieb v Starej Turej, kde sa po prvý raz v histórii predstavuje súťažnej porote 33 členný kolektív. Porota za ich vynikajúci výkon udelila za vhodnú skladbu politicko-výchovného repertoáru "Zvláštnu cenu".

V roku 1964 sa začína dychová hudba Vajnorák systematicky pripravovať na svoje 100 trvanie a preto si volí programovú formu svojho repertoáru tak, aby tento prejavil činnosť dychovej hudby vo Vajnoroch za celé jej trvanie od vzniku až do súčasnosti.

Predpríprava spočívala v kultúrnych podujatiach, verejných koncertoch:

- v júni Vajnorák poriada verejný koncert pri privítaní Jozefa Lenárta tajomníka KSS, ktorý ako poslanec navštívil obec pri príležitosti volieb do orgánov NV

- v júli natáča dychovka program do čsl. televíziu v rámci Filmového festivalu pracujúcich

- v auguste sa zúčastňuje delegácia hudby na oslavách 110 výročia založenia najstaršej dychovej hudby na Slovensku v Dolnej Súči.

Vzhľadom k tomu, že sa blíži stav a čas osláv storočnice vajnorskej dychovej hudby, ako aj 15-ročného výročia založenia JRD vo Vajnoroch, utvára sa v júni pri rade MNV v mieste "Prípravný výbor" pre politicko-organizačné zabezpečenie týchto spoločných osláv. Pre zvládnutie týchto náročných úloh boli z radov hudobníkov ustanovené komisie s týmto pracovným zadelením:

- programovo propagačná

- technicko organizačná

- hospodársko finančná

Z členov hudby boli zastúpení v jednotlivých komisiách Fero Fekete, Vavro Belovič, Kamil Zeman a Vojtech Fekete ktorý si navyše zobral za úlohu spracovať podklady z bohatej histórie hudby.

Dychová hudba Vajnorák svoj jublejný rok 1966 začína už vo februári estrádou v miestnej Osvetovej besede, kde sa predstavila miestnemu obecenstvu so svojim ľudovým repertuárom aj so spevákom Jankom Blahom.

 

Ilustračné obrázky použila redakcia so  súhlasom vlastníka súkromnej zbierky zdigitalizovaných fotografií VAJNORY V  SPOMIENKACH. Zbierka je prístupná na adrese www.spominajme.com alebo z  facebookového profilu „Vajnory v spomienkach“.

 

Jazykovo neupravené, doslovný prepis z kroniky Prešporská obec Vajnory

...............................................

Texty pod snímky:

1. Fero Pribiš a Titus Pilný (vpravo)

2. Monsterkoncert pri 100-ročnici

3. Janko Blaho (vľavo) a Anton Baláž

4. Keď muzikanti hrajú futbal