Zákaz parkovania na chodníkoch – otázky a odpovede

Od: redakcia
September 29, 2023
Zákaz parkovania na chodníkoch – otázky a odpovede

Od 1. októbra 2023 bude na základe novely cestného zákona zakázané parkovanie na chodníkoch. V skratke zákon prináša nasledovnú zmenu - ak na akomkoľvek chodníku nebude parkovanie vyznačené dopravnou značkou, nebudete tam už môcť zaparkovať, ani pri zachovaní dostatku priestoru pre chodcov.

V tejto súvislosti sa na nás obraciate s viacerými otázkami o tom, ako to bude s parkovaním na miestnych komunikáciách v Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Prinášame preto najčastejšie otázky a aj odpovede na ne.

Prečo bude od 1. októbra zakázané parkovať na chodníkoch?

V tento deň nadobudne účinnosť novela zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie na chodníkoch. Samosprávy si ju nevymysleli, práve naopak, od začiatku sa proti nej vymedzovali. Našim tlakom sme dosiahli aspoň to, že dátum pôvodnej účinnosti z marca 2022 sa posunul na jeseň 2023, aby sme sa dokázali na nové podmienky pripraviť. Spoločne s expertami, dopravnými projektantami a stavebnou komisiou sa na pravidelnej báze a dlhodobo zaoberáme  rôznymi alternatívami, ako situáciu riešiť. Chceme, aby sa tento nový zákon dotkol ľudí čo najmenej a zároveň vytvoriť rovnováhu medzi autami a chodcami.

Aké opatrenia prijala mestská časť?

Ako najvhodnejšie riešenie nám na návrh odborníkov vyšlo zjednosmernenie dopravy v niektorých lokalitách, ich občania boli ihneď o tom informovaní prostredníctvom webu, sociálnych sietí, Vajnorských noviniek a ďalších informačných kanálov, ktoré máme k dispozícii.

Na jednosmernej vozovke bude možné parkovať po obidvoch stranách pri zanechaní voľného jazdného pruhu širokého najmenej tri metre. Tento spôsob sa nám zdá optimálny a preto sme sa snažili  na ulicu vrátiť, aj po nadobudnutí platnosti nového zákona, časť parkovacích miest, predovšetkým slúžiacich pre návštevy a ako pohotovostné, nie dlhodobé parkovanie.  

Ktoré konkrétne ulice sa zjednosmernia a prečo? 

Zjednosmernenie ulíc sa ukázalo ako najrýchlejšie a najvhodnejšie a to aj z vyššie uvedených dôvodov. Napriek tomu, že parkovanie je v prvom rade súkromný problém majiteľov osobných áut a nie verejný, riešili sme ho dlhodobo. Bolo stálym bodom rokovania komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy. O našich návrhoch sme hovorili s obyvateľmi jednotlivých ulíc. Pravda je, že ešte minulý rok sa mnohí obyvatelia zjednosmerneniu bránili, keďže účinnosť zákona bola ďaleko a úplne rozumieme tomu, že nie celkom si vedeli predstaviť, čo to prinesie. Dnes, už naopak v mnohých prípadoch sami žiadajú zjednosmernenie svojej ulice, pretože ako sa blížila účinnosť novely, zistili, že ani oni, ani mestská časť nemajú veľmi na výber a zjednosmernenie je to najvhodnejšie z možných riešení.

Doteraz sa zrealizovalo zjednosmernenie ulíc Koniarkova, Nad Jazierkom, Šachorova, Široká a Zbrody. 

Budú nasledovať aj ďalšie?

Áno, samozrejme, berieme do úvahy aj mienku obyvateľov. Takto sa najbližšie zjednosmerní ulica Šinkovské, ktorej obyvatelia to sami chcú, keďže sa tým zachráni viac parkovacích miest, ako keby k tejto zmene nedošlo. Na zjednosmernenie sa ďalej zvažujú ulica Kataríny Brúderovej a jej okolie (Koncová, Zátureckého a Za farou) a potom prípadne podľa potreby aj ulica Kúkuľova. Ostatné miestne cesty boli predmetom diskusií, avšak po zvážení a odporúčaní odborníkov na dopravu neboli predmetom riešenia.

Kde mám parkovať, ak nemám pred domom parkovacie miesto?

V prvom rade si treba uvedomiť, že Mestská časť Bratislava – Vajnory ako samosprávny subjekt chráni  hlavne verejné záujmy a potreby všetkých občanov. Vlastnenie motorového vozidla je súkromným záujmom, nie verejným. Prioritne preto treba parkovať vozidlá (ak máte rodinný dom) na vlastnom pozemku a na vlastnom pozemku si vytvoriť aj potrebné plochy na parkovanie. Ulice nenafúkneme a neobídeme ani technické normy, ktoré sú dané. Avšak riešenie závisí od individuálneho prípadu vašej ulice. Zároveň pripomíname, že v našej mestskej časti existuje množstvo parkovacích miest, kde sa dá parkovať, nemusí to byť hneď vedľa rodinného domu. Zdravá je aj chôdza a ekologickou možnosťou prepravy je aj využívanie MHD, bicyklov alebo kolobežiek. Takýto trend nájdete všade vo vyspelej Európe. Vieme, že sa nedajú urobiť všetky opatrenia naraz. Preto veríme, že postupnými krokmi dospejeme ku konsenzu, kde všetci účastníci premávky budú spokojní a premávka bude bezpečná.

Čo mám povedať návšteve, ktorá príde a nebude mať kde zaparkovať?

Buď môže zaparkovať na vašom pozemku, alebo na ulici, alebo priľahlých uliciach - samozrejme, ak tam je dostatok vyznačených miest. Pripomíname ale to, čo odznelo aj v predchádzajúcej otázke - vo Vajnoroch je za normálnych okolností dostatok parkovacích miest. Či už priamo v centre našej mestskej časti, ďalej v okolí škôl, škôlok, kostola alebo cintorína. Vajnory sú malé a od zaparkovaného vozidla je kamkoľvek vo Vajnoroch krátka a príjemná prechádzka pre vás, aj pre vašu návštevu.

Čo v prípade, ak veziem na návštevu imobilného rodinného príslušníka alebo známeho?

V tomto prípade v prvom rade predpokladáme, že osoba, ktorú idete navštíviť Vám vytvorí vhodné podmienky na parkovanie na svojom pozemku, bude ohľaduplná a na čas Vašej návštevy si odstaví svoje vozidlo niekde v okolí. Ak táto možnosť nepripadá do úvahy, napríklad na pozemku naozaj nie je kde parkovať, odporúčame návštevu doviezť na miesto a následne Vaše auto preparkovať na niektorú z ulíc, kde sú vo Vajnoroch miesta na parkovanie. Znova chceme zdôrazniť, že v našej mestskej časti na rozdiel od iných, kde to budú mať v podobných prípadoch oveľa ťažšie, je dostatok parkovacích miest v rôznych lokalitách. A keďže sme dedinou v meste, nič tu nemáme ďaleko.

Bude mi odtiahnuté motorové vozidlo, ak zaparkujem na chodníku?

Vozidlo môže byť odtiahnuté len vtedy, ak tvorí prekážku v premávke. V ostatných prípadoch môžete dostať tzv. papuču. Táto situácia môže nastať napríklad, keď vás nahlási nejaký "dobroprajný" sused. V tomto prípade polícia musí konať a priestupok riešiť. V úvode platnosti tejto novely však bude polícia riešiť prípady napomenutím, ale iba v prípade, ak bude na chodníku ponechaný pôvodný 1,5 metrový priestor, ktorý platí aj v súčasnosti.

Dajú sa na mojej ulici vyznačiť parkovacie miesta?

Budeme zvažovať a zvažujeme každý individuálny prípad, aby sme pre vyznačenie parkovacích miest na našich komunikáciách urobili, čo sa dá. Sme však limitovaní aj príslušnými normami, ktoré platia v celom štáte a my ich meniť pre potreby našich miestnych komunikácii nevieme, ale musíme rešpektovať. To platí pre samosprávu aj občanov. Pri hľadaní legálneho vyznačenia parkovacích miest je teda potrebné rešpektovať zachovanie šírky najmenej 3 metre pre každý jazdný pruh.

Zároveň si treba uvedomiť, že o zmene dopravného značenia, kam patrí aj vyznačenie parkovacích miest, nerozhodujeme sami, ale je to zložitý a komplexný proces. V prvom rade musí existovať projekt na zmenu organizácie dopravy od dopravného inžiniera, alebo projektanta. Následne sú potrebné stanoviská krajského dopravného inšpektorátu a správcu komunikácie. Potom treba získať schválenie príslušným cestným správnym orgánom, v našom prípade dopravnej komisie pri magistráte. Až potom môžeme objednať realizácie u dodávateľa a samozrejme udržiavať funkčné zvislé aj vodorovné dopravné značenie. Nie sú to z našej strany výhovorky, tento proces sme úspešne absolvovali v prípade ulíc, ktoré sa zjednosmernili. Chceme len ilustrovať, že ak občania niektorej ulice jej zjednosmernenie odmietali a teraz ho naraz chcú, nie je to proces, ktorý vieme urobiť za pár dní.

Bývam na ulici Čierny chodník v bytovom dome a je tam málo parkovacích miest.

Nakoľko táto cesta nie je v správe mestskej časti, treba sa obrátiť na Magistrát. Podobne sa to týka aj parkovacích miest na ulici Rybničná. Samozrejme, Magistrát sme oslovili aj my, ale podľa informácii, ktoré máme, hlavné mesto pri tejto ulici a ďalších neplánuje realizovať úpravu. Magistrát bude vyznačovať parkovacie miesta len tam, kde bude zachovaný dvojmeterový chodník, tam kde je menšia šírka vyznačovať miesta nebude. Vo Vajnoroch na magistrátnych cestách sa z tohto dôvodu nebude realizovať žiadna úprava. Treba myslieť aj na to, že čo sa týka organizácie dopravy, vrátane vyznačenia parkovacích miest, my môžeme riešiť len tie cesty, ktoré má mestská časť v správe.