Stretnutie členov a priaznivcov Slovenského Červeného kríža vo Vajnoroch

Od: Emília Uhrinová
April 15, 2024
Stretnutie členov a priaznivcov Slovenského Červeného kríža vo Vajnoroch

Uskutočnilo sa 12.04.2024 na zhromaždení členov Miestneho spolku SČK, ktoré rokovalo podľa schváleného programu. Viedla ho jeho predsedníčka Emília Uhrinová.

Pozvanie prijali aj predstavitelia miestnej samosprávy, starosta Ing. Michal Vlček a zástupkyňa  Ing. Soňa Molnárová.

sčk

Na úvod zhromaždenia členov, Majka Grebečiová zarecitovala  báseň o živote.

Hodnotným kultúrnym programom nás pozdravili deti zo Základnej školy Kataríny Brúderovej a Jána Pavla II., pod vedením učiteľky Kataríny Chytilovej. Spevom, recitovaním a tancami nám spríjemnili naše stretnutie.

Zaradili sme aj zdravotnícku prednášku, ktorú veľmi dobre odprezentovala MUDr. Petra Oťapková, PhD. na gynekologickú tému „ Ako byť v rovnováhe po menopauze“. Od účastníkov bola prijatá s nadšením. Predsedníčka zhodnotila činnosť Miestneho spolu SČK za minulý rok, oboznámila s plánom činnosti na tento rok a hovorila aj o úlohách celého SČK.

Pokladníčka Miestneho spolku SČK Drahuša Muchová, predniesla správu o hospodárení a oboznámila s plánovaným  rozpočtom na tento rok.

V diskusii vystúpil starosta našej mestskej časti Ing. Michal Vlček, ktorý poďakoval Miestnemu spolku SČK za dobrú spoluprácu. Ocenil súčinnosť spolku a samosprávy pri mimoriadnych udalostiach. Účinnú pomoc pri migrácii ľudí z Ukrajiny, pomoci sociálne odkázaným občanom z Vajnor týkajúcej sa potravinovej pomoci, materiálnej pomoci bezdomovcom a sociálne odkázaným občanom darovaním šatstva, potravín a iných vecí podľa aktuálnej potreby. Zástupkyňa starostu poďakovala za vynikajúcu spoluprácu s Miestnym spolkom SČK, najmä predsedníčke za pomoc pri organizovaní zájazdov pre seniorov, poriadaných Mestskou časťou Vajnory.

Tak ako v minulosti aj teraz účastníci sa tešili z darčeka, ktorý vlastnoručne vyrobila pani Muchová.

 Poďakovanie patrí spoločnosti TESCO Vajnoria, ktorá je sponzorom nášho Miestneho spolku SČK a poskytla občerstvenie.

 

Ing. Emília Uhrinová, MPH, predsedníčka MS SČK