Voda z Vajnorských rybníkov spôsobuje škody v okolí

Od: redakcia
April 25, 2024
Voda z Vajnorských rybníkov spôsobuje škody v okolí

V apríli sa na Vajnorských rybníkoch uskutočnilo priamo v teréne stretnutie viacerých inštitúcií, ktorých sa týka problematika tohto areálu - aktuálne najmä problém s nelegálnym stavaním hrádzok na toku Vajnorského potoka, ktorým dochádza k presmerovaniu vody a následným problémom so zatápaním v okolitých lokalitách.

Stretnutie sa uskutočnilo na základe podnetu zo školy a opakovaných  obhliadok miesta zo strany kompetentných orgánov. Zúčastnili sa ho zástupcovia Miestneho úradu Vajnory, Magistrátu hlavného mesta, Miestneho úradu Rača, Bratislavského samosprávneho kraja, okresného úradu, Slovenského vodohospodárskeho podniku a vodohospodárskej výstavby a strednej odbornej školy elektrotechnickej.

stretnutie rybníky

Vajnorské rybníky, ktoré tvorí sústava ôsmich ohrádzovaných rybníkov sú neznámou osobou (osobami) dlhodobo napúšťané z Vajnorského potoka bez akýchkoľvek povolení. Tento stav je neúnosný, nakoľko kvôli tomu dochádza k podmáčaniu Rybničnej ulice, ulice na Pántoch a je zaplavované parkovisko pred strednou školou elektrotechnickou. Pri tomto napúšťaní dochádza k veľkým priesakom cez nadzemné hrádze. Vzhľadom k neexistujúcemu alebo nefunkčnému odvádzaniu týchto priesakov sa voda dostáva do okolia.

Tento stav je neprípustný aj z toho dôvodu, že pri napúšťaní rybníkov dochádza k odobratiu až 99 percent vody z Vajnorského potoka, ktorý je od rozdeľovacieho objektu takmer bez vody. Všetci prítomní sa zhodli na nevyhnutnosti zabránenia stavania nelegálnych hrádzok a priamo na mieste jednu takúto hrádzku aj zlikvidovali, čím umožnili opätovné prúdenie vody do koryta Vajnorského potoka.

Vajnorský potok

Rovnako je potrebné väčšie zaangažovanie polície do kontroly v okolí Vajnorských rybníkov. Preto by sme chceli vyzvať občanov, ktorí majú vedomosť o aktivitách neznámych osôb, pravidelne spôsobujúcich záplavy v oblasti, prípadne ich videli priamo pri čine, aby bezodkladne kontaktovali mestskú alebo štátnu políciu. Ďakujeme!

Mestskej časti Bratislava-Vajnory záleží na tom, aby sa problematika Vajnorských rybníkov riešila, pretože ide o ojedinelé miesto, ktoré má veľký potenciál na ďalšie rekreačno-ekologické využitie. Problémom však je, že Vajnory nevlastnia pozemky - tie patria magistrátu a ďalším súkromným vlastníkom. Budeme však práve v spolupráci s magistrátom, dobrovoľníkmi a ďalšími, ktorí majú záujem, hľadať cesty ako prispieť k rozvoju tejto zaujímavej oblasti.